วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

....?...วิธีการสอนพลศึกษาของไทยแตกต่างจากอเมริกาหรือออสเตเลียอย่างไร?

การสอนพลศึกษาของครูไทยเมื่อถูกเปรียบเทียบ
                      วิธีการสอนพลศึกษาของครูไทยเชิงประจักษ์จะเห็นได้ว่าใช้วิธีสอนแบบครูเป็นศูนย์กลางไม่หลากหลายวิธีการสอนแบบครูไทยจะเป็นแบบในเวลาเดียวกัน ชั่วโมงเดียวกัน  แบบฝึกเดียวครูก็จะได้เห็นพัฒนาการของเด็กเพียงด้านเดียวเท่านั้น   ผมคิดว่าการเกิดประสบการณ์ใหม่ของนักเรียนเชิงสร้างสรรค์ประสบการณ์ไม่หลากหลายไปตามอิสละของผู้เรียน

การสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง
    ผมคิดว่าบางครั้งจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของตัวผู้สอนเองว่าจะต้องเตรียมการสอนมากไปหรือเปล่า......อันนี้ก็น่าคิดนะครับว่าเราจะพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับนักเรียนหรือไม่      "จากการเรียนในวิชาสถิติของอาจารย์ทรงพล  ต่อนี   มีคำพูดบางคำพูดที่อาจารย์พูดให้ฟังว่าวิธีการสอนพลศึกษาของคุณครูมีวิธีการสอนกันอย่างไร"    หลาย ๆ คนก็ตอบ ก็สอนกันแบบฟังครูอธิบายและสาธิตและให้นักเรียนปฏิบัติกันตามแบบฝึกที่กำหนดให้   "ตัวเราเองก็ให้อาจารย์เล่าให้ฟังอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยเห็นวิธีการสอนพลศึกของประเทศอเมริกาเค้าสอนกันแบบแบ่งเป็นฐาน ๆ " แค่คำพูดของอาจารย์เพียงไม่กี่ประโยคทำให้ตัวเราเหมือนกับมีคนเห็นด้วยอีกหนึ่งคนที่มีความคิดเหมือนเรา    เพราะว่าตัวเราเองเคยได้ไปศึกษาดูงานด้านการสอนพลศึกษาที่ประเทศออสเตเลียที่รัฐมอนทานาและรัฐนิวเซาเวลล์
ซึ่งทั้งสองรัฐมีวิธีสอนเหมือนกันตั้งประถมศึกษาจนถึงมัธศึกษาก็คือ แบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม และแผ่นป้ายฝึกทักษะ 4 วิธี   หลังจากนั้นครูอธิบายและให้นักเรียนแยกฝึกเป็น 4 กลุ่ม  ตามกำหนดเวลาเมื่อหมดเวลาก็จะเวียนฐานกันไปเรื่อย ๆ จนครบ 4 ฐาน ส่วนครูมีหน้าที่คอยให้ช่วยชี้แนะให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา......เราคิดว่านักเรียนจะมีการพัฒนาทางด้านความคิดสาร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระมากขึ้น  ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทรงพล  ต่อนี  ที่ได้เห็นมุมมองของวิธีการสอนพลศึกษาแบบไทย และอเมริกา............................................

การสอนแบบ Station


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น